Καλώς ήρθατε στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

Το έμβλημα του ΤΠ&Δ

Tο Tαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποτελεί αυτόνομο χρηματοπιστωτικό οργανισμό εξυπηρέτησης του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών. Η φύση του Τ. Π. & Δανείων ως Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο διέπεται από ειδική και προσαρμοσμένη προς το σκοπό του νομοθεσία καθώς και η ισχυρή περιουσιακή του θέση, αποτελούν εγγύηση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προς τους καταθέτες του.

 Αθήνα 2-4-2013


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

7-8-2015

«Απαντήσεις σε Συνήθη Ερωτήματα για την υπηρεσία ανάληψης μετρητών από το Τ.ΠκΔ. χωρίς προσέλευση του καταθέτη σε Κατάστημα του Τ.Π.κΔ.»

31-7-2015

Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) υπογράφουν Σύμβαση Συνεργασίας για την εξυπηρέτηση των καταθετών Ταμιευτηρίου του Τ.Π.κΔ.


Επιτρεπόμενες συναλλαγές με το Τ. Π. & Δανείων μετά την λήξη της τραπεζικής αργίας (Π.Ν.Π. ΦΕΚ 84/Α΄/18-07-2015)

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση σε ιδιωτική επιχείρηση, της παροχής υπηρεσιών φύλαξης για την Κεντρική Υπηρεσία και τα Καταστήματα Πειραιά και Θεσσαλονίκης του Τ.Π. και Δανείων.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη με τα απαραίτητα ανταλλακτικά και περιοδικό επανέλεγχο των δέκα τριών (13) ανελκυστήρων των κτιρίων επί των οδών Ακαδημίας 40, Πατησίων 34-Σολωμού-Κάνιγγος 26 στην Αθήνα και του κτιρίου επί των οδών Ερμού και Καρόλου Ντηλ 35 στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Τ.Π. & Δανείων, για δύο (2) έτη με τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης έως και ένα (1) επιπλέον έτος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : «Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και  η Cassa Depositi e Prestiti υπογράφουν πρωτόκολλο συνεργασίας»

Παραγραφή των ανεξόφλητων παρακαταθηκών που έχουν συσταθεί πριν την 01-01-1989 σύμφωνα με την εφάπαξ νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 179 ν. 4270/2014

Πληρωμή των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών δανείων

Βεβαιώσεις τόκων στεγαστικών δανείων στα ΚΕΠ

Νέα ρύθμιση δανείων

Συμμετοχή Τ.Π. και Δανείων στην είσπραξη Δημοσίων Εσόδων και Τελών Κυκλοφορίας

Νέος τρόπος πληρωμής δόσεων δανείων Φυσικών Προσώπων

Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων

Ανακοίνωση για το φόρο των καταθέσεων

Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων ρύθμισης δανείων έως 31-3-2013

Συνεργασία για την τοπική ανάπτυξη μεταξύ του Τ.Π. & Δανείων και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α με την επωνυμία «Π.Ε.Τ.Α. ΑΕ»

Συμφωνία Συνεργασίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Νέος τρόπος πληρωμής δόσεων δανείων Φυσικών Προσώπων

 Προθεσμιακή κατάθεση 10 x 14

Προθεσμιακή κατάθεση 16 μηνών με κλιμακούμενο επιτόκιο ανά μήνα και μηνιαία απόδοση τόκων

 Προθεσμιακή κατάθεση 15 ημερών

 Θυρίδες Θησαυροφυλακίου

 Υπολογισμός Δόσης/Κεφαλαίου Δανείων σε Φυσικά Πρόσωπα

 Αναζήτηση πληροφοριών για τη ρύθμιση θεμάτων εξυπηρετούμενων δανείων

Έλεγχος – Διόρθωση ΑΦΜ Δανειοληπτών

Ώρες Λειτουργίας για το Κοινό Καθημερινά 8:30 – 14:30